top of page
Screenshot 2019-08-14 at 12.03.26.png

KALAHARI'S GOT TALENT

STAND A CHANCE TO WIN R7000!

Instruksies en Reëls / Instructions and Rules

COMPETITION INSTRUCTIONS:

 • Please ensure that all information provided in this application is correct.

 • For group entries, only one representative/contact person is required to complete this form on behalf of the group.

 • You can submit only one application.

 

COMPETITION RULES:

 • The closing date for entries is 31 January 2024 at midnight. No late entries will be accepted.

 • The videos of contestants who are selected by judges to perform at the festival will be showcased on social media and the KDF website.

 • Written consent therefore must be obtained from all contestants (minors who want to enter, must have consent from a parent/legal guardian) prior to the festival.

 • By entering this competition you make yourself available to perform at the festival on both days. If you are not present, you will be automatically disqualified.

 • Contestants perform at the festival at their own cost. No expenses of contestants will be sponsored by the Kalahari Desert Festival or its organisers. This includes, but is not limited to travel expenses, food, accommodation etc.).

 • The rulings of the judges are final and cannot be appealed.

 • The organisers of the Kalahari Desert Festival appoint independent judges and will accept no liability for the ruling of the judges nor will it interfere with or influence the rulings.

 • Prize money will be paid to the winner (representative in case of a group winning) via EFT only and within three business days.

 • The Kalahari Desert Festival and its organisers will accept no liability for or entertain any disputes (especially regarding the sharing of prize money) amongst group members or winners.

 

POPI

By submitting my entry, I accept that the Kalahari Desert Festival and its organizers may use my personal details provided herein to contact me solely in connection with the competition. No contact details will be provided to a third party or used for marketing purposes. My demographic information and ID number will be used for statistical and reporting purposes only.

KOMPETISIE INSTRUKSIES:

 • Maak asseblief seker dat alle inligting wat in hierdie aansoek verskaf word, korrek is.

 • Vir groepinskrywings word slegs een verteenwoordiger/kontakpersoon vereis om hierdie vorm namens die groep in te vul.

 • U kan slegs een aansoek indien.

KOMPETISIE REËLS:

 • Die sluitingsdatum vir inskrywings is 31 Januarie 2024 om middernag. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

 • Die video's van deelnemers wat deur beoordelaars gekies word om by die fees op te tree, sal op sosiale media en die KDF-webwerf vertoon word. Skriftelike toestemming moet dus van alle deelnemers verkry word (minderjariges wat wil inskryf, moet toestemming van 'n ouer/wettige voog hê) voor die fees.

 • Deur in te skryf vir hierdie kompetisie stel u uself beskikbaar om op beide dae by die fees op te tree. As u nie teenwoordig is nie, sal u outomaties gediskwalifiseer word.

 • Deelnemers tree op hul eie koste by die fees op. Geen uitgawes van deelnemers sal deur die Kalahari Desert Festival of sy organiseerders geborg word nie. Dit sluit in, maar is nie beperk tot reiskoste, kos, verblyf, ens.).

 • Die beslissings van die regters is finaal en kan nie geappelleer word nie.

 • Die organiseerders van die Kalahari-woestynfees stel onafhanklike beoordelaars aan en sal geen aanspreeklikheid aanvaar vir die beslissings van die beoordelaars nie en sal ook nie inmeng met of die beslissings beïnvloed nie.

 • Prysgeld sal slegs via EFT en binne drie werksdae aan die wenner (verteenwoordiger in geval van 'n groep wen) betaal word.

 • Die Kalahari Desert Festival en sy organiseerders sal geen aanspreeklikheid aanvaar vir of enige dispute (veral oor die deel van prysgeld) tussen groeplede of wenners hanteer nie.

 

POPI

Deur my inskrywing in te dien, aanvaar ek dat die Kalahari Desert Festival en sy organiseerders my persoonlike besonderhede hierin verstrek mag gebruik om my te kontak in verband met die kompetisie uitsluitlik. Geen kontakbesonderhede sal aan 'n derdy party verskaf word of vir bemarkingsdoeleindes gebruik word nie. My demografiese inligting en ID-nommer sal vir statistieke- en verslaggewende doeleindes alleenlik aangewend word.

bottom of page